Disclaimer (Afwijzing van aansprakelijkheid)

De informatie op deze website wordt verstrekt door de Koninklijke Peitsman B.V. Door www.beautifloor.nl (de Site) te gebruiken, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en aanvaard.

De informatie op de Site is algemeen en uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel Koninklijke Peitsman B.V. al het mogelijke doet om zorgvuldig samengestelde informatie te verstrekken, is het niet onmogelijk dat op deze site onvolledige, onnauwkeurige of verouderde informatie verschijnt. Er wordt geen enkele impliciete of expliciete waarborg gegeven van de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie en van de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel.

Koninklijke Peitsman B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op de Site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Als u onnauwkeurigheden ontdekt in de informatie die op of via de Site wordt verstrekt, kunt u dit melden aan: informatie@peitsman.nl

De Site kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover Koninklijke Peitsman B.V. geen controle of gezag uitoefent met betrekking tot technische zaken of inhoud. Peitsman kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het (blijven) bestaan van deze sites of voor de informatie die zij bevatten. De opname van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat Koninklijke Peitsman B.V. het eens is met de inhoud van deze sites of dat het samenwerkt of een relatie heeft met deze sites.

De directie en zijn medewerkers van Koninklijke Peitsman B.V. kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door of voortvloeit uit een direct of indirect gebruik van de Site of de informatie die op of via de Site wordt verkregen.

Koninklijke Peitsman B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen van de Site, schade als gevolg van technische defecten of virussen of andere storende elementen, of door het raadplegen van website (bijvoorbeeld via hyperlinks) waarnaar op of via de Site wordt verwezen, of door de informatie die zij bevatten.

Koninklijke Peitsman B.V. is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de Site, zoals het verzenden van e-mails, vertraging, onderschepping of manipulatie van de communicatie door derde partijen.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die hij baseert op informatie die hij op of via de Site heeft verkregen.

De gebruiker van deze Site moet zelf alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, Trojan, Horses enz.

De Site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht op alle verstrekte informatie is eigendom van Koninklijke Peitsman B.V. en de informatie mag niet worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van Koninklijke Peitsman B.V.

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (het gebruik van) de Site zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het Nederlandse recht.